การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล คือ การยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอม
ของคู่พิพาทเองโดยมีผู้ ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนำและเสนอแนะแนวทางในการยุติหรือ
ระงับข้อพิพาทนั้นให้

ผู้ไกล่เกลี่ย คือ คนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนะหาแนวทางในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาท
โดยสันติวิธีซึ่งอาจจะเป็นผู้พิพากษาหรือบุคคลที่ได้รรับการแต่งตั้งจากผู้พิพากษาให้เป็นผู้ประนีประนอม
ก็ได้

ความสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. การเจรจาต่อรองสองฝ่าย คู่พิพาทอาจไม่ยอมลดละผ่อนปรนให้กันเพราะยังมีทิฐิอยู่
2. การชี้ขาดตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลอาจมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่านหนึ่งชนะ และมีขั้นตอนยุ่งยาก
3. การไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่านใดแพ้ฝ่ายใดชนะ เพราะถ้าตกลงกันได้ก็แสดงว่าชนะทั้งคู่ ที่สำคัญขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจการยุติหรือระบับข้อพิพาทของคู่พิพาทเอง โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือให้
บรรยากาศและอารมณ์ตลอดจนการยอมลดละทิฐิเพื่อทำให้เกิการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความ
กันของคู่พิพาท

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. ศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
2. สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

ประเภทคดีที่อาจจัดให้มีการไกล่เกลี่ย
1. คดีแพ่งทั่วไป
2. คดีอาญา เฉพาะความผิดที่ยอมความได ้

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. สะดวก ไม่เป็นทางการหรือมีขั้นตอนมากจนเกินควร
2. รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
3. ประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. พึงพอใจ คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
5. รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่พิพาทไว้ได้
6. ประโยชน์อื่น รัฐช่วยลดย่อนค่าธรรมเนียม ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้เพื่อแก้ไขหนี้ NOls (หนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)

 

ขั้นตอน
กำหนดเวลา
1. คู่ความยื่นคำคู่ความ ตามปกติ
2. เมื่อคู่ความสมัครใจไกล่เกลี่ยหรือศาลเห็นควรให้
ไกล่เกลี่ยส่งสำนวนเข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาล
-
3. จ่ายสำนวนให้ผู้พิพากษาและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย -
4. ทำการไกล่เกลี่ยโดย ผู้พิพากษา ภายใน 60 - 180 วัน นับแต่วันนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรก
5. ในกรณีที่ตกลงกันได้ศาลพิพากษาตามยอมหรือ
ให้ถอนฟ้องหรือยอมรับข้อเท็จจริง
6. ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ จะส่งสำนวน
คืนให้แก่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน
-

 


แผนผังการไกล่เกลี่ย----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศาลจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทร. 0-5551-1963
เบอร์มหาดไทย 23576 , 23577
ติดต่อศาลจังหวัดตาก : takcourt2003@hotmail.com
ติดต่อ webmaster Email : cpu1111@hotmail.com